• 0141 235 4243
  • rohithospitalinfo@gmail.com
Rohit Hospital, K.T.R. - 3 & 4, Mahatma Gandhi Nagar, DCM, Ajmer Road, Jaipur

Pulmonology